روبات سمندر

روبات سمندر

روبات سمندر همانند یک موجود زنده واقعی روی زمین حرکت کرده و در آب شنا می کند.
شاید بیشترین سر و صدا و توجه در روباتهای تولید شده در نمایشگاه Innorbo امسال را روبات سمندر مکانیکی داشت.

توسعه و پیشرفت در آزمایشگاه بیوروباتیک در لوزان، این پروژه می تواند مفاهیم بزرگی جهت مطالعه فلج انسانی داشته باشد، همچنین توانایی این را دارد که به عنوان یک روبات پیشرو و مانند یک دوزیست حرکت کرده و شنا کند.
یک تیم به صورت جداگانه روی حرکت و تقلید ستون فقرات سمندر کار می کنند. آنها این موجود خاص را به دلیل سیستم عصبی ساده این موجود انتخاب کرده ان که توانایی حرکت روی زمین و درون آب را دارد.
محقق این پروژه، کاستاس کاراکاسیلیوتیس می گوید: ساخت خود روبات هدف ما نبوده است. این پروژه بیشتر در مورد تلاش برای باز تولید سیستم عصبی برای کمک به درک شبکه های عصبی خود ما است.
همکاری محققان و عصب شناسان برای ایجاد روباتی است که به طور شگفت آوری مانند یک موجود واقعی حرکت می کند.

ترجمه و تدوین: محسن محبی - مدرس روباتیک شرکت نادکو